Current position: Organization >> Current board

Current board (April 2018 Berlin)

  • Chairman: Dr. Rongchao Pan
  • Executive vice chairman: Dr. Chang Ding
  • Vice chairman: Shuhao Zhang
  • Treasurer: Dr. Xiaoyan Cao-Dolg
  • Secretary: Weiying Ouyang
  • Board member: Lin Song, Dr. Xi Liu, Dr. Wenlan Liu, Dr. Qiushi Pan
  • Backup board member: Dr. Biyun Wang, Wei Li
  • Advisor:Dr. Yujin Tong, Rui Xu, Dr. Yanze Ren, Dr. Yucang Liang

From left to right:Chang Ding, Xiaoyan Cao, Xi Liu, Qiushi Pan, Shuhao Zhang, Lin Song, Weiying Ouyang, Biyun Wang, Rongchao Pan, Wenlan Liu